Aktualności

Jubileusz 10-lecia powstania SFMO „Godność“ (2007-2017) 19.01.2017r.

Rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia.

 

Rodowód:

Korzeni powstania SFMO  „Godność“  należy szukać w latach 1980-1990.

O działalności naszej w tym okresie najlepiej  zaświadczy Kalendarium wydarzeń z tamtego czasu:

 1. Jesień 1980 r. − pod wpływem wydarzeń sierpniowych, w jednostkach MO w całym kraju odbyły się otwarte zebrania PZPR, na których po raz pierwszy w historii resortu spraw wewnętrznych milicjanci swobodnie dyskutowali o swoich najważniejszych problemach i uchwalali postulaty poprawy warunków socjalno−bytowych, warunków i organizacji służby, demokratyzacji stosunków międzyludzkich w jednostkach MO.
 2. Wiosna 1981 r. − ruch struktur poziomych PZPR w jednostkach MO, przeważnie w komendach wojewódzkich, postulaty reform charakterystyczne dla tego nurtu reformatorskiego.
 3. Marzec 1981 r. − wydarzenia bydgoskie. Radykalizacja nastrojów milicjantów w jednostkach niższego i średniego szczebla (posterunki, komisariaty, komendy miejskie); postulaty domagające się nieantagonizowania milicji ze społeczeństwem, nawiązywanie pozasłużbowej łączności między jednostkami MO.
 4. Maj 1981r. − dalsza radykalizacja nastrojów milicjantów. 20 maja odbyło się zebranie delegatów jednostek garnizonu katowickiego w V Komisariacie MO w Szopienicach. Podjęto uchwałę m.in. z postulatami: nieangażowania milicji do siłowego rozwiązywania konfliktów społecznych, uchwalenia nowej ustawy o zakresie działania MO i SB, poprawy stanu bezpieczeństwa i praworządności państwa, poprawy warunków służby funkcjonariuszy i powołania związku zawodowego milicjantów.
 5. 24 maja sierż. Ireneusz Sierański zakłada w Batalionie Patrolowym Komendy Stołecznej MO w Warszawie, pierwszy w kraju Tymczasowy Komitet Założycielski ZZFMO
 6. Od 25 maja, w większości garnizonów, odbywają się zebrania załóg w jednostkach MO niższego i średniego szczebla, wybierani są delegaci na zjazdy przedstawicieli, powstają komitety założycielskie ZZFMO, uchwalane są postulaty związkowe.
 7. 26 maja, na otwartym zebraniu partyjnym w Batalionie Patrolowym KSMO z udziałem delegatów z jednostek garnizonu warszawskiego i kilku innych, powstał TKZ ZZFMO o zasięgu krajowym.
 8. 27 − 31 maja, warszawski TKZ prowadził rozmowy z przedstawicielami MSW oraz organizował ogólnopolski zjazd delegatów jednostek MO. Podobną inicjatywę podjęły jednostki garnizonu katowickiego i południowej Polski.
 9. 1 czerwca odbyły się zjazdy delegatów w Warszawie (ponad 700 uczestników z 37 garnizonów) i Katowicach (ok.120 uczestników z 12 garnizonów). Zjazd katowicki przyłączył się do zjazdu warszawskiego. Zjazd ten ogłosił się Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim i wybrał 50. osobowe Prezydium OKZ, które na swego przewodniczącego wybrało por. Wiktora J. Mikusińskiego z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSMO. W uchwale zjazdu stwierdzono, że ″odzyskanie zaufania społecznego możliwe jest tylko poprzez czynne włączenie się Milicji w nurt sierpniowych przemian″, ponadto postulowano m.in.: rozwiązywanie konfliktów społecznych metodami politycznymi, odpartyjnienie resortu spraw wewnętrznych, oddzielenie Służby Bezpieczeństwa od MO.
 10. Od 2 do 7 czerwca toczyły się rozmowy delegacji OKZ ZZFMO z Komisją Koordynacyjną Rady Ministrów ds. Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Prawnego pod przewodnictwem gen. dyw. Czesława Kiszczaka. Delegacja milicjantów nie otrzymała zgody na powołanie związku zawodowego funkcjonariuszy.
 11. 9 czerwca w Warszawie, odbył się drugi zjazd delegatów jednostek MO, w którym wzięło udział ok. 400 uczestników. Rezygnację z funkcji przewodniczącego złożył por. Mikusiński, nowym, Prezydium OKZ wybrało sierż. Sierańskiego. Aby zdyscyplinować i zastraszyć funkcjonariuszy, Komendant Główny MO wprowadził w milicji stan podwyższonej gotowości i zlikwidował Batalion Patrolowy.
 12. 10 czerwca Prezydium OKZ ZZFMO złożyło w sądzie wniosek o rejestrację związku. Ze względu na uchybienia formalne, sąd wniosek zwrócił do poprawienia. 23 czerwca powstał nowy 30.osobowy Komitet Założycielski pod przewodnictwem sierż. Sierańskiego. Prawidłowy wniosek o rejestrację związku został złożony w sądzie 27 lipca.
 13. Od 16 czerwca rozpoczął się okres represji. Do grudnia zwolniono ze służby ok.120 milicjantów − związkowców, kilkuset zmuszono do złożenia oświadczenia o rezygnacji z działalności związkowej.
 14. Od lipca do grudnia, regionalne struktury Solidarności (komisje zakładowe i zarządy regionów w Białymstoku, Bielsku Białej, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Warszawie) udzielały Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu ZZFMO pomocy materialnej, organizacyjnej i poligraficznej (druk ulotek i plakatów). W prasie solidarnościowej ukazywały się informacje na temat ruchu związkowego milicjantów
 15. 10 lipca przedstawiciele nowosądeckiego i krakowskiego KZ ZZFMO spotkali się w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Został zapoznany z programem ruchu związkowego funkcjonariuszy MO, lecz rozmowa nie przyniosła konkretnych rezultatów
 16. 25 września Sąd Wojewódzki w Warszawie zawiesił rozpatrzenie wniosku o rejestrację ZZFMO. W proteście, 30.osobowa grupa zwolnionych milicjantów przy pomocy kilkudziesięciu członków ″Solidarności″ z warszawskich zakładów pracy podjęła krótkotrwałą okupację Hali Gwardii. Ruch związkowy funkcjonariuszy MO zamarł, działania prowadziła grupa członków OKZ i nieliczni działacze w kilku garnizonach
 17. 28 września delegacja OKZ ZZFMO wzięła udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów ″Solidarności″ w Gdańsku. W imieniu Komitetu, przemówienie wygłosił plut. Zbigniew Żmudziak.
 18. 14 listopada, Lech Wałęsa przyjął delegację OKZ ZZFMO. Stwierdził, że: ″rejestracja tego związku będzie istotnym sprawdzianem stosunku władzy do rozpoczętej budowy zgody narodowej″.
 19. 4 grudnia, delegacja OKZ ZZFMO wzięła udział w, zorganizowanych przez Solidarność, ogólnopolskich obchodach święta Barbórki w Bytomiu i przeprowadziła rozmowy z członkami Komisji Krajowej ″Solidarności″.
 20. 10 grudnia, 5 byłych milicjantów rozpoczęło strajk głodowy na terenie stoczni szczecińskiej, w proteście przeciwko przedłużaniu procesu rejestracji związku.
 21. 11 grudnia, delegacja OKZ ZZFMO wzięła udział w obradach Komisji Krajowej ″Solidarności″. Komisja Krajowa podjęła uchwały nr 107 i 109, domagające się uprawnień związkowych dla funkcjonariuszy MO.
 22. Po wprowadzeniu stanu wojennego, internowano 25 b. milicjantów − związkowców. Zwalniani byli w różnym czasie, ostatni − 23 grudnia 1982 r.
 23. Od 1983 r. kilkunastu b. milicjantów − związkowców w Krakowie, Warszawie i Szczecinie włączyło się do działalności różnych struktur podziemnych, politycznych i wydawniczych. Wydawnictwo ″CDN″ (Czesława Bieleckiego), na wzór akowskiej akcji ″N″, wydawało ″Godność″ − pismo funkcjonariuszy MO, z którym współpracę od maja 1983 r. podjęło kilku warszawskich b. milicjantów. Od 1984 r. zaczęli emigrować czołowi działacze milicyjni, nieliczni nadal działali w strukturach podziemnej Solidarności i opozycji demokratycznej a w 1989r. w Komitetach Obywatelskich ″S″.
 24. W 1990 r., na podstawie ustawy o przywróceniu praw pracowniczych, część represjonowanych b. milicjantów wróciła do służby w policji.

 

Instytucjonalizacja:

W styczniu 2006 r. pięciu byłych działaczy ruchu związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r. postanowiło przypomnieć publicznie ten ruch, wykorzystując do tego 25 rocznicę jego powstania.
Spotkali się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, u pracującego tam wówczas Krzysztofa Durka. Po uzgodnieniu planów, wydali następujący komunikat:

„ Kraków, dnia 21 stycznia 2006 r.
Zebrani w dniu 21 stycznia 2006 roku działacze ruchu reformatorsko – związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 roku, członkowie Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, niniejszym postanawiają powołać Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów 25-lecia ZZFMO-1981 „Godność” (zwany dalej komitetem).
Celem działalności Komitetu jest:
– przypomnienie opinii publicznej udziału milicjantów w przemianach społeczno-
politycznych przełomu lat 1980-81,
– udział w organizacji obchodów 25 rocznicy powstania KZ ZFMO,
– podejmowanie działań na rzecz rzetelnego opracowania historii ruchu reformatorsko – związkowego 1981,
– podejmowanie działań integrujących środowisko byłych milicjantów, działaczy ruchu reformatorsko – związkowego 1981,
– przypomnienie i ustalenie losów działaczy ruchu związkowego zwolnionych ze służby w 1981 roku a następnie represjonowanych i internowanych w stanie wojennym,
– podjęcie działań prowadzących do uhonorowania funkcjonariuszy sprzeciwiających się totalitarnemu państwu,

Komitet przyjmuje formułę otwartą, umożliwiającą kolegom – działaczom ruchu związkowego w 1981 r. przystąpienie do niego, a ukonstytuował się w składzie:
Krzysztof DUREK (sekretarz prezydium OKZ ZZFMO 1981)
Leszek MARCINEK (członek prezydium OKZ ZZFMO 1981 i jego pełnomocnik ds.
rejestracji ZZFMO1981)
Edmund MIELCAREK
Wiktor MIKUSIŃSKI
Leszek POSYNIAK
Jan ZBOROWSKI ”

Komunikat ten rozesłany został do kilkunastu byłych działaczy.

W imieniu Komitetu, Wiktor Mikusiński wysłał 13.02. 06 r. pisma do ministra spraw wewnętrznych Ludwika Dorna i Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego, informujące o powstaniu Komitetu oraz z prośbą o pomoc w sprawie zorganizowania spotkania działaczy ruchu. Komendant Główny przyjął delegację Komitetu i obiecał zorganizowanie rocznicowego spotkania w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Sprawy organizacyjne z Gabinetem Komendanta załatwiał dalej W. Mikusiński, który dostarczył listę 115 zwolnionych działaczy, uczestniczył w opracowaniu scenariusza, zaproszeniu gości i przygotowaniu uroczystości w Legionowie. Zaproszenia, w imieniu Społecznego Komitetu, wydrukowała i rozesłała Komenda Główna Policji.
Uroczyste spotkanie, na które przybyło 43 działaczy odbyło się 27 lipca. Odczytany został list gratulacyjny wicepremiera L. Dorna i Komendanta Głównego, referat nt. programu ruchu reformatorsko – związkowego funkcjonariuszy MO wygłosił W. Mikusiński. Wysoko ocenił nasz ruch zaproszony senator Zbigniew Romaszewski oraz historyk IPN Grzegorz Majchrzak.
Podczas dyskusji we własnym gronie, uczestnicy doszli do wniosku, że dla integracji środowiska i załatwienia różnych jego problemów warto byłoby powołać stowarzyszenie.
Do zorganizowania stowarzyszenia zgłosił się Mirosław Basiewicz, lecz wkrótce okazało się, że nie ma on żadnych warunków ani możliwości do tego. W tej sytuacji W. Mikusiński zorganizował zebranie założycielskie 30 września 2006 r. w Warszawie, w Domu Spotkań z Historią i przygotował projekt statutu. W zebraniu założycielskim wzięło udział 18 osób:
Basiewicz Mirosław, Bednarek Ireneusz, Czerwiński Bogusław, Daciuk Zbigniew, Eliasz Władysław, Kledzik Zdzisław, Kubiak Andrzej, Łakomski Zdzisław, Mielcarek Edmund, Mikłaszewicz Jan, Mikusiński Wiktor, Peliński Stanisław, Przybysz Adam, Stasiuk Janusz, Walencewicz Stanisław, Widera Florian, Zubrzycki Ireneusz, Żmudziak Zbigniew.
Zebrani uchwalili statut, nazwę stowarzyszenia, wybrali komitet założycielski w składzie:
Wiktor Mikusiński, Mirosław Basiewicz i Adam Przybysz oraz władze Stowarzyszenia:
Zarząd – przewodniczący W. Mikusiński , wiceprzewodniczący Z. Żmudziak i M. Basiewicz,
Skarbnik I. Zubrzycki, sekretarz A. Przybysz.
Komisję Rewizyjną – przewodniczący E. Mielcarek, członkowie F. Widera i Z. Daciuk.

Wniosek o rejestrację złożono w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd w składzie: Referendarz Sądowy Krystyna MIKOSZ,  po rozpoznaniu w dniu 18.01.2007r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym, sprawy wniosku STOWARZYSZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY MO REPRESJONOWANYCH ZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWą I POLITYCZNĄ OD 1981 ROKU „GODNOṤĆ“ przy uczestnictwie: Prezydent m.st. Warszawy, o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

postanawia wpisać powyższe Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Pod numerem KRS 0000272006

Wpis został potwierdzony Zaświadczeniem o dokonaniu wpisu, Sygnatura sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/037010/06/857. Data i godzina dokonania wpisu: 19.01.2007 12:53:24. Od tego momentu Stowarzyszenie zaczęło działać.

Rozwój:

Po sprecyzowaniu celów SFMO „Godność“,

1. Integracja środowiska byłych funkcjonariuszy MO biorących udział w ruchu związkowym od 1981 r., w szczególności represjonowanych za działalność reformatorsko-związkową od 1981 r. i działalność opozycyjną do 1989 r.

2. Podtrzymywanie pamięci o ruchu reformatorsko-związkowym funkcjonariuszy MO w 1981 r.

3. Organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia.

4. Integracja wszystkich rodzin działaczy naszego ruchu, w celu utworzenia wspólnoty, której zadaniem będzie dbałość o honor i szacunek dla żyjących i nieżyjących kolegów naszego ruchu, jak również kultywowanie pamięci o naszej działalności i działaczach.

przystąpiono do ich realizacji.

 

2007

Zarząd Stowarzyszenia poparł projekt nowelizacji przepisów dot. kombatantów. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opracował projekt nowelizacji prawa kombatanckiego. Przewiduje on m.in. rozszerzenie okresu obejmującego uprawnienia kombatanckie na lata 1956 − 1989 oraz utworzenie dwóch, nowych grup beneficjentów ustawy: działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej i ofiary represji systemu totalitarnego. Do min. Janusza Krupskiego, kierownika Urzędu, wystosowaliśmy pismo popierające ten projekt, pisząc m.in. ″Zarząd Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z założeniami reformy, z uznaniem ocenia te propozycje, widząc w nich szanse na uzyskanie (co prawda po latach) pewnej satysfakcji za działalność na rzecz demokratyzacji i wolności Polski, jaką część funkcjonariuszy MO prowadziła w latach 1981-1989″.

31.05. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podinsp. Andrzej Rokita spotkał się z członkami dawnego garnizonowego Komitetu Założycielskiego ZZFMO : Krzysztofem Durkiem, Janem Grzybem, Leszkiem Marcinkiem i Janem Zborowskim. 29.09. w Krakowie rozpoczęły się rocznicowe obchody podziemnego pisma „Hutnik”. Do udziału w nich zaproszono naszych kolegów, którzy wówczas współpracowali z podziemnymi strukturami Solidarności. W pomieszczeniach Domu Kultury Hutnika zorganizowana została wystawa pamiątek i dokumentów ruchu związkowego funkcjonariuszy MO z 1981 r. Nasi koledzy uczestniczyli w programie regionalnej TV.

2008

 • W dniu 6.02.08 r. przewodniczący zarządu naszego Stowarzyszenia, Wiktor Mikusiński i przewodniczący Stowarzyszenia Internowani.Pl – Pan Krzysztof Stasiewski zostali przyjęci przez kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Janusza Krupskiego. Odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat projektu nowej ustawy o kombatantach, znaczenia jej zapisów dla środowiska opozycji demokratycznej, w tym osób represjonowanych w l. 80. oraz perspektywach uchwalenia jej przez Sejm.

Następnie, obaj przewodniczący Stowarzyszeń przeprowadzili dwustronną rozmowę na temat problemów środowisk, które reprezentują oraz problemów organizacyjnych Stowarzyszeń. Ze względu na podobne problemy dotyczące członków i środowisk, w których działają, postanowili utrzymywać bliskie kontakty i współpracę. Podzielają także wniosek, że obecnie, najważniejszym przedsięwzięciem dla organizacji reprezentujących środowiska działaczy opozycji i ofiar represji jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o kombatantach.

Projekt tej ustawy polepsza nieco sytuację działaczy podziemia i ofiar represji, honorując ich opozycyjną działalność. Nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, zwłaszcza powstałych w wyniku ich zaangażowania się w opór przeciwko totalitarnej władzy, bez przewidywania konieczności zabezpieczenia sobie przyszłości w nowych warunkach. Prowadzi to do konieczności przeprowadzenia akcji lobbującej w rządzie i parlamencie na rzecz tej ustawy, w tym zwiększenia zakresu pomocy dla ofiar represji.

 • W dniu 3 .03. podsekretarz stanu w MSW i A, Pan Adam Rapacki, przyjął delegację naszego Stowarzyszenia.

Delegacja przedstawiła historię powstania Stowarzyszenia i jego cele a także problemy nurtujące środowisko b. funkcjonariuszy MO – działaczy ruchu reformatorsko-związkowego w 1981 r.

Zwróciliśmy się o:

  • spowodowanie zmian w rządowym projekcie ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat.1914-1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych. Zmiany te konieczne są ze względu na to, iż projektowana ustawa nie uwzględnia specyfiki naszego środowiska. Szereg jej postanowień odnosi się wyłącznie do osób otrzymujących emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co bezpodstawnie dyskryminuje byłych funkcjonariuszy MO i Policji otrzymujących świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A. W sprawie tej, Pan minister Rapacki zobowiązał się podjąć interwencję;
  • wpisanie do art.27 projektowanej ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych jako osoby uprawnionej do składania Prezydentowi wniosków o nadanie odznaczeń dla byłych funkcjonariuszy MO- działaczy opozycji i ofiar represji. (W ustawie uprawnienia takie ma tylko Minister Obrony Narodowej o Kierownik Urzędu ds. Kombatantów, natomiast tradycja mundurowa naszego resortu powoduje, że takie uprawnienia powinien posiadać również Minister Spraw Wewnętrznych);
  • zaliczenie do okresu służby, okresu pozostawania poza służbą na skutek zwolnienia z powodu działalności związkowej w 1981 r., w przypadkach, gdy b. funkcjonariusz nie skorzystał z ustawy z 24.05. 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych; – wprowadzenie honorowego awansu w stopniu służbowym dla emerytów, na wzór awansów w Wojsku Polskim;
  • wprowadzenie do programów szkoleniowych Policji historii i dorobku programowego ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r.

Omówiliśmy także kwestie związane z możliwością pomocy Ministerstwa w zakresie wydawnictw historycznych naszego Stowarzyszenia oraz udziału Stowarzyszenia w działalności Muzeum Policji.

Pan minister Adam Rapacki przychylnie odniósł się do naszych postulatów, skieruje je do oceny służb prawnych ministerstwa, a Stowarzyszenie otrzyma odpowiedź.

Spotkanie było również okazją do wspomnień z czasu naszego buntu w 1981 r. jak i wspólnej służby już w Policji po 1990 r.

 

 • 15 marca, w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Grupę Roboczą Środowisk Opozycji Antykomunistycznej, spotkanie dyskusyjne przedstawicieli środowisk i Organizacji działaczy opozycji i podziemia solidarnościowego oraz ofiar represji PRL z całej Polski. Celem spotkania było zebranie wniosków i opinii na temat projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”. Wiktor J. Mikusiński, przewodniczący SFMO „Godność” i jeden z organizatorów konferencji, zgłosił wnioski dotyczące naszego środowiska. Dokument z postulatami, Grupa Robocza przekazała premierowi.

O spotkaniu tym, informowały najważniejsze media. Więcej informacji, komunikat i zdjęcia zamieszczono na stronie Internowani.pl

 • Zimny prysznic

Zarząd Stowarzyszenia otrzymał odpowiedź na postulaty związane z projektem ustawy o uprawnieniach kombatantów, zgłoszone podczas wizyty u wiceministra A. Rapackiego W swym piśmie, A. Przemyski, z-ca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSW i A wszystkie nasze postulaty załatwił negatywnie.

I tak, ministerstwo nie poprze naszego postulatu, aby represjonowanym funkcjonariuszom zaliczyć w podwójnym wymiarze okres prowadzenia działalności i podlegania represjom do okresu od którego zależy przyznanie emerytury policyjnej. Zapis o podwójnym zaliczeniu okresu represji znajdujący się w projekcie ustawy o uprawnieniach kombatantów, dotyczy jedynie osób otrzymujących świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ewentualnie skorzystać z tego rozwiązania będą mogli ci represjonowani b. funkcjonariusze, którzy nie nabyli prawa do emerytury policyjnej lecz tylko do świadczeń z FUS.

Również nie jest możliwe przywrócenie lub zaliczenie do służby okresu zwolnienia funkcjonariuszy, którzy nie skorzystali z ustawy o przywróceniu praw pracowniczych z 24.05.1989 r. Uzasadniono to następująco: „Przeciwwskazaniem do takich rozwiązań prawnych jest przede wszystkim upływ czasu oraz istniejące możliwości prawne na podstawie powołanej wyżej ustawy. Skoro w przeszłości zainteresowani nie skorzystali z przysługujących im uprawnień trudno i nie zasadnym jest, aby po prawie 20 latach wprowadzać przepisy przywracające przedmiotowe uprawnienia”.

Ponadto, nie zostanie poparty nasz postulat, aby Minister Spraw Wewnętrznych przedstawiał Prezydentowi RP wnioski o nadanie odznaczeń dla b. funkcjonariuszy za działalność opozycyjną w okresie PRL, tak jak robi to MON. „Takie rozszerzenie mogłoby skutkować w przyszłości wnioskami o dopisanie jeszcze innych organów, jako że projektowana ustawa nie dotyczy tylko żołnierzy i funkcjonariuszy, ale także osób cywilnych, także zmniejszeniem czytelności tego przepisu” , czytamy w uzasadnieniu.

Resort nie ma także możliwości wsparcia finansowego Stowarzyszenia w zakresie wydawania publikacji historycznych.27listopada, w Wyższej Szkole Policji odbyło się międzynarodowe seminarium „Policyjne wzorce” poświęcone etycznemu wzorcowi policjanta w II i III Rzeczpospolitej oraz postaciom wybitnych policjantów. W seminarium wziął udział Wiktor J.Mikusiński, który przedstawił referat „Ruch reformatorsko-związkowy milicjantów w 1981 r. Portret zbiorowy uczestników”.

 • Święto Policji bez nas.

Lipcowe obchody święta Policji zostały uhonorowane uchwałą Sejmu ku czci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP. Prezydent wręczył odznaczenia i awanse. W komendach wojewódzkich, KGP i MSW odbyły się okolicznościowe uroczystości – świętowali b. funkcjonariusze SB i MO, którzy do końca wiernie służyli Partii i utrwalali władzę ludową. Nikt nie przypomniał sobie o tych b. milicjantach, którzy w 1981 r. podjęli walkę o reformę MO i resortu, włączając się tym samym w nurt przemian społeczno-politycznych. Mimo represji, wyrzucenia z pracy, internowania, wielu z nas kontynuowało walkę w podziemiu solidarnościowym, wnosząc pewien wkład w upadek totalitarnego ustroju i w konsekwencji, w powstanie nowej Policji. No cóż, znane jest powiedzenie, że rewolucja pożera swoje dzieci – stosunek władz resortu i policji do naszego środowiska jest tego ilustracją.

Musimy więc przypomnieć o swoim istnieniu. Zarząd Stowarzyszenia sam zwróci się do Prezydenta RP, aby w przyszłym roku, z okazji święta Policji, zechciał uhonorować przedstawicieli naszego środowiska.

W dniu 3.10. Komendant Główny Policji, gen.insp. Andrzej Matejuk przyjął delegację naszego Stowarzyszenia. Komendantowi Głównemu zostały przedstawione problemy naszego środowiska i zakres tematów, w których Stowarzyszenie mogłoby współpracować z Policją. Komendant odniósł się do naszego środowiska bardzo przychylnie. Przyznał rację opinii, że ruch reformatorsko – związkowy funkcjonariuszy MO w latach 1981- 1989 wpisał się w nurt ówczesnych przemian społeczno – politycznych, dzięki czemu nasze środowisko miało udział w doprowadzeniu do upadku totalitarnego ustroju PRL, a nasza działalność i program reform należą do niewielu milicyjnych tradycji do których może odwoływać się Policja. Komendant Główny stwierdził, że:

  • przyszłoroczne obchody 90.lecia powstania Policji odbędą się z naszym udziałem,
  • Biuro Prawne KGP udzieli Stowarzyszeniu konsultacji w sprawie przepisów nas dotyczących np. projektowanej ustawy o uprawnieniach kombatantów,
  • w programach szkoleniowych policjantów uwzględniona zostanie historia i dorobek programowy naszego ruchu, będzie możliwość wykładów i publikacji w WSP w Szczytnie,
  • Stowarzyszenie zostanie włączone do prac nad powstaniem Muzeum Policji
  • zostanie udzielona inna pomoc, np. udostępnienie sali na zebrania, itp

Wizyta u Komendanta Głównego Policji napawa nas nadzieją, że po latach zapomnienia, środowisko nasze zaistnieje w świadomości współczesnych policjantów a nasza działalność wejdzie do policyjnej tradycji.

2009

 • Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia uczestniczył 22 grudnia w spotkaniu opłatkowym w KGP. W spotkaniu wzięli udział: minister spraw wewnętrznych, wiceministrowie, szefowie służb, kierownictwo KGP i KSP oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających w środowisku policyjnym. Minister Jerzy Miller złożył życzenia policjantom wyrażając przy tym pewne zdziwienie uczestnictwem niektórych funkcjonariuszy w demonstracji przeciwko opóźnieniom w wypłacie pewnych składników świadczeń.
 • Zarząd Stowarzyszenia otrzymał Życzenia Świąteczne i Noworoczne m.in. od Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Z okazji 90. rocznicy powstania Policji,na wniosek Zarządu SFMO„Godność” , Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował Orderami Odrodzenia Polski byłych funkcjonariuszy MO, represjonowanych w latach 1981 – 1989 za próbę założenia związku zawodowego i działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

∗ Krzyżem Komandorskim: Zdzisława Łakomskiego i Wiktora Mikusińskiego

∗ Krzyżem Oficerskim: Krzysztofa Durka, Bernarda Marsiske, Wiesława Tarnasa, Zbigniewa Żmudziaka,

∗ Krzyżem Kawalerskim: Zbigniewa Daciuka, Tadeusza Gawkowskiego, Leszka Marcinka, Edmunda Mielcarka, Leszka Posyniaka, Adama Przybysza, Mariana Sadłowskiego

W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Ordery Odrodzenia Polski wręczył Zastępca Szefa Kancelarii RP, Minister Władysław Stasiak. W uroczystości, która odbyła się 24.07. w dniu Święta Policji, w Belwederze udział wzięli: Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski Zofia Romaszewska, wicemarszałek Senatu RP Zbigniew Romaszewski, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski oraz doradcy Prezydenta RP: Anna Gręziak, Marek Surmacz i prof. Andrzej Zybertowicz.

 • Po raz pierwszy, komendanci wojewódzcy Policji zaprosili na obchody Święta Policji wszystkich członków naszego Stowarzyszenia. Jest to wyraz uznania i pamięci o naszym wkładzie w demokratyczne przemiany ustrojowe i powstanie Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, przyznał w drodze wyjątku, na podstawie art.8 ust. 1 ustawy z dn.18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, zaopatrzenie emerytalne naszym kolegom: Mirosławowi Kłyszce, Bernardowi Marsiske, Andrzejowi Siennickiemu i Włodzimierzowi Jaworskiemu, którzy w 1990 r. z różnych przyczyn nie powrócili do służby w Policji.


2010

 • W Dzienniku Polskim – Magazyn Piątek z 19.03. br., pod tytułem „Koledzy z resortu” ukazał się obszerny wywiad z Andrzejem Probą i Tadeuszem Pabińskim, członkami naszego Stowarzyszenia. Przedstawiają swoje zaangażowanie w tworzenie ruchu związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r., udział w Garnizonowym Komitecie Założycielskim ZZFMO w Katowicach oraz Tymczasowym Komitecie Założycielskim NSZZ FMO w Batalionie Patrolowym w Warszawie i Komitecie Ogólnopolskim, działalność organizacyjną aż do stanu wojennego, represje jakim zostali poddani – od zwolnienia ze służby po internowanie, dramatyczny przebieg pobytu w obozie, zwłaszcza Tadeusza Pabińskiego oraz zmuszenie ich przez SB do emigracji, z paszportem w jedną stronę. Dzielą się swymi refleksjami na temat niewesołych losów ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę w porównaniu z losami (a zwłaszcza wysokimi emeryturami ) tych, którzy do końca służyli totalitarnemu państwu. Dziwią się, że byli funkcjonariusze SB mają tylu obrońców w przeciwieństwie do naszego środowiska, zapomnianego przez środowisko policyjne.
 • Wręczenie orderu
  12 maja 2010 r. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji, Pan Michał Czyż wręczył naszemu Koledze Marianowi Sadłowskiemu, zamieszkałemu w Szwecji, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w ubiegłym roku, w uznaniu zasług w walce o wolną i demokratyczną Polskę.
  Marian Sadłowski w 1981 r. inicjował ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy MO w garnizonie szczecińskim. Już 27.05.81 r. powołał Komitet Założycielski ZZFMO w Wydziale Dochodzeniowym KMMO w Szczecinie, został członkiem Prezydium KZ ZZFMO woj. szczecińskiego, uczestniczył w zjazdach delegatów w Warszawie, zwolniony ze służby 17.06.81 r. Kontynuował działalność założycielską, współpracował z ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, uczestniczył w próbie okupacji hali Gwardii i w głodówce protestacyjnej b. milicjantów-związkowców w stoczni szczecińskiej. Internowany od. 17.12.1981 r. do 7.07.1982 r. w Wierzchowie Pomorskim (13.02.82 pobity podczas pacyfikacji obozu). Szykanowany przez SB, zmuszony został do emigracji. W Szwecji organizował pomoc materialną dla mieszkańców Szczecina, uczestniczył w demonstracjach pod ambasada PRL, wysyłał listy protestacyjne (czytane w RWE). Członek naszego Stowarzyszenia.
 • Reportaż o Krzysztofie Durku

TVP Kraków zamieściła na swojej stronie internetowej reportaż Miłosza Horodyńskiego pt. „Dla dobra służby”, o naszym koledze, Krzysztofie Durku. Wspomina on początki swojej służby w MO, tworzenie się ruchu związkowego funkcjonariuszy w 1981 r.,karne zwolnienie i powrót do służby już w policji w roku 1990. Jest to także opowieść o przestępczości, którą zwalczał, na tle przemian ustrojowych. Film został doskonale zrealizowany i ogląda się go z zaciekawieniem. Jest dostępny po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „TVP Kraków, Dla dobra służby”.

 • Nasz człowiek w Krakowie i Sejmie

Krzysztof Durek został radnym Rady Miasta Krakowa. Startował z pierwszego miejsca listy PiS w dzielnicy Podgórze. Na ulotce wyborczej poinformował, że jest emerytowanym policjantem, kawalerem Krzyża Oficerskiego OOP, wiceprzewodniczącym zarządu SFMO „Godność”.

Krzysztof jest także od niedawna doradcą Sejmowej Komisji Śledczej ds. Nacisków, dając sobie doskona

le radę z tym zadaniem, co można naocznie stwierdzić podczas telewizyjnych transmisji posiedzeń Komisji.

Gratulujemy naszemu Koledze znakomitego wyniku wyborczego oraz powołania na odpowiedzialną funkcję. Aktywność społeczna Kol. Durka jest także doskonałą promocją naszego Stowarzyszenia

 • i w Katowicach

10 listopada, Andrzej Proba na zaproszenie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wziął udział w uroczystościach z okazji 30 rocznicy rejestracji Solidarności. Został odznaczony odznaką „Represjonowany z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. W 1981r. Kol. Proba współpracował z KZ NSZZ „Solidarność” kopalni „Rozbark”, organizując m.in. zabezpieczenie ogólnopolskich uroczystości święta Barbórki w Bytomiu 4.12. 1981 r. W stanie wojennym internowany ‹AŚ Katowice, Jastrzębie -Szeroka, Uherce›.

 • 8.11. br. Przewodniczący Zarządu Wiktor J. Mikusiński i Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji obchodów rocznicy 30- lecia ZZFMO w garnizonie katowickim Kol. Andrzej Proba przeprowadzili rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach w sprawie założeń obchodów tej rocznicy. Planowana uroczystość ma odbyć się na terenie szkoły policji w Katowicach (dawnej siedzibie jednostki ZOMO) gdzie 1.06.1981 r. miał miejsce Zjazd Delegatów Jednostek MO, w jej trakcie nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Inicjatywa upamiętnienia ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r. zyskała wielkie poparcie Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Dariusza Biela i zaangażowanie funkcjonariuszy Wydziału Prezydialnego KWP.

Spotkaliśmy się także z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Panem Romanem Wierzbickim, który zapewnił udział katowickich związkowców policyjnych.

Zwiedziliśmy Izbę Pamięci prowadzoną przez „Rodzinę Policyjna 1939” a pod pomnikiem „Śląskim Policjantom Poległym Na Służbie” zapaliliśmy znicz z logo naszego Stowarzyszenia.

 • Dla uczczenia 30.lecia powstania Solidarności, delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła 28 sierpnia pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców wieniec z szarfą z napisem „Ofiarom Grudnia – ZZFMO – SFMO „Godność”. Było to także nawiązanie do rocznicy złożenia przez delegację OKZ ZZFMO, która uczestniczyła w 1981r. w obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności w Hali Oliwii, wieńca pod tym samym pomnikiem.
  Ponadto, przewodniczący Stowarzyszenia spotkał się z dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności, o. Maciejem Ziębą oraz zespołem opracowującym scenariusz stałej wystawy dla której budowany jest specjalny budynek. Na tej wystawie, ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. będzie miał swoje miejsce.

Rok 2011

 • Zmarł Stanisław Szczuka

20 kwietnia zmarł Stanisław Szczuka, wybitny adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL i obrońca w procesach politycznych.
W 1981 r. był pełnomocnikiem komitetów założycielskich niezależnych związków zawodowych i doprowadził do rejestracji m.in. „Solidarności Wiejskiej” i NZS-u.
Był także pełnomocnikiem OKZ ZZFMO. Po odrzuceniu z powodów formalnych przez Sąd Wojewódzki w Warszawie dwóch wniosków Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego o rejestrację ZZFMO z 10 i 23 czerwca 1981 r., Zarząd Regionu Mazowsze skierował nasz Komitet do mecenasa Szczuki. Znalazł on właściwą formułę i kolejny wniosek, z 25 lipca, został przez sąd przyjęty. Wyznaczona na 25 września rozprawa rejestracyjna nie odbyła się. Sąd Wojewódzki wydał postanowienie o zwieszeniu postępowania. Mecenas Szczuka złożył zażalenie, podnosząc m.in., że zawieszenia postępowania stanowi curiosum prawne, a także przedstawił szereg argumentów prawnych za rejestracją związku zawodowego funkcjonariuszy MO. Sąd Najwyższy na posiedzeniu 11 grudnia 1981 r. uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Wojewódzkiego.
Niestety, stan wojenny i późniejsza ustawa o związkach zawodowych wprowadzająca zakaz zrzeszania się funkcjonariuszy w związkach zawodowych, uniemożliwiły powstanie związku zawodowego milicjantów.

 

 • Odsłonięcie pierwszej tablicy pamiątkowej

1 czerwca, w Szkole Policji w Katowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej początki ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r., zebranie w V Komisariacie MO w Katowicach Szopienicach i zjazd delegatów jednostek MO w ówczesnej siedzibie ZOMO a obecnie Szkole Policji.

Uroczystość rozpoczęła się w auli, wzięła w niej udział grupa członków Stowarzyszenia z woj. śląskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej w Katowicach, Szkoły Policji, wicewojewoda śląski, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, NSZZ Policjantów i Rodziny Policyjnej.

Przewodniczący Zarządu przedstawił zarys historii naszego ruchu na terenie obecnego woj. śląskiego (dawne garnizony katowicki, bielski i częstochowski) wspomagając się prezentacją komputerową a Krzysztof Durek (przewodniczący Prezydium Zjazdu Delegatów 1 .06.1981 r.) przypomniał jego atmosferę.

Głos zabrał także Dyrektor Oddziału IPN, Pan dr Andrzej Drogoń, który bardzo przychylnie ocenił nasz ruch, podkreślając jego wartości programowe a także zapowiedział możliwość publikacji historii i dokumentów dotyczących ruchu reformatorsko- związkowego funkcjonariuszy MO.

Następnie zebrani przeszli pod budynek dydaktyczny, gdzie orkiestra policyjna zagrała kilka utworów, odczytane zostały listy gratulacyjne, po czym Przewodniczący Zarządu SFMO „Godność“ i Zastępca Komendanta Szkoły mł.insp. dr Tomasz Miłkowski odsłonili tablicę, przy której Oddział Prewencji wystawił wartę honorową. Podsumowując uroczystość, wicewojewoda śląski, Pan Stanisław Dąbrowa pięknie podziękował uczestnikom ruchu za ich odwagę i udział w procesie wielkich reform społecznych zapoczątkowanych przez Solidarność.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy powrócili do auli, gdzie zapoznali się z wystawą ilustrującą ruch reformatorsko-związkowy milicjantów w 1981 r. na terenie obecnego woj. śląskiego oraz snuć wspomnienia kombatanckie korzystając z obfitego poczęstunku.

 • Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stow. Rodzina Policyjna 1939 delegacja naszego Stow. w składzie:A. T. Proba i Fr. Hakuba wzięła udział w uroczystości w przeddzień 72 rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Delegacja złożyła kwiaty na symbolicznym Grobie Policjanta Polskiego mieszczącego się na terenie KWP w Katowicach
 • 25.09.2011Delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w X Jubileuszowym Jasnogórskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego
 • 03.12.2011 Medal Wdzięczności Jeszcze za poprzedniej Kadencji nawiązaliśmy kontakt z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W ubiegłym roku zwróciliśmy się do kapituły Medalu o uhonorowanie czterech osób tym Medalem. 30.11.2011 otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Uważamy, że o tym powinni wiedzieć wszyscy nasi represjonowani koledzy (może ktoś z Was też otrzymywał pomoc z zagranicy), prosimy o informację. Uważamy, że każdy, kto otrzymał pomoc, powinien się tym pomagającym osobom odwdzięczyć. I do tego celu została powołana Kapituła Medalu Wdzięczności. Każdy może zawnioskować o taki medal dla osób które mu pomagały. Proszę zajrzeć do Galerii Album „Europejskie Centrum Solidarności”.

2012

 • 25 stycznia 2012r. w Warszawie doszło do spotkania członków SFMO „Godność” z Antonim Tokarczukiem b. członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Antoni Tokarczuk w trakcie rozmowy nadmienił, że jest w trakcie pisania książki w której przedstawi także zarys powstania naszego milicyjnego ruchu związkowego.
 • Zbrodnia bez kary 04.04.2012

Zbrodnia bez kary – Twer 1940 Uroczystość posadzenia „Dębów Pamięci” w 90 rocznicę powołania Policji woj. Śląskiego oraz ku czci zamordowanych w Twerze policjantów. W uroczystości udział wzięli Julian Sekuła i Andrzej T. Proba. W czasie uroczystości wręczyliśmy „Odznakę 30-lecia OKZ ZZFMO” Komendantowi Szkoły Policji panu insp. Jarosławowi Kalecie, Naczelnik Wydziału Prezydialnego pani podinsp. Barbarze Orzeł oraz panu Jerzemu Urbańczykowi – Przew. Oddziału Katowickiego OSRP 1939 r.

 • 05.04.2012 – Zarząd SFMO „Godność” złożył w Urzędzie Miejskim w Bytomiu „Wniosek o ujęcie Tablicy Katyńskiej w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu w Ewidencji Miejsc Pamięci Woj. śląskiego”. SFMO jest Patronem tej Tablicy od 2009 roku.
 • Łagiewniki 01.05.2012

01.05.2012 w Sanktuarium Bł.JP II w Łagiewnikach odbyła się uroczysta msza święta z okazji I rocznicy beatyfikacji papieża i jednocześnie jest to uroczyste miejsce zakończenia pielgrzymki ludzi pracy. Kolega Krzysztf Durek został na nią zaproszony i poproszono go o odczytanie modlitwy ludzi pracy jako przedstawiciela służb mundurowych. Mszę koncelebrował kardynał Dziwisz oraz kardynałowie z Niemiec Hiszpanii i Włoch. Udział Krzysztofa Durka w tej uroczystości jako przedstawiciela naszego Stowarzyszenia został zauważony.

 

 • 11.05.2012 Wojewoda mazowiecki odznaczył opozycjonistów

Odznaczenia dla bohaterów opozycji demokratycznej
34 Ordery Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi, nadane przez Prezydenta RP, wręczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. działacze „Solidarności”, autorzy prasy konspiracyjnej i uczestnicy strajków opozycji.

Złotym Krzyżem Zasługi wyróżnieni zostali m.in. Bogusław Czerwiński i Krzysztof Urbańczyk – członkowie naszego Stowarzyszenia. Wicewojewoda mazowiecki odznaczył łącznie 12 osób Złotymi i 3 osoby Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, których działania na rzecz państwa lub obywateli przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść krajowi. Odznaczenie to może być także nadane za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy. Odznaczonym Kolegom gratulujemy.

 • Załącznik do Uchwały Nr 8/2012/II KAD – Wniosek o objęcie patronatem przez Kom. Stoł. Policji Projektu umieszczenia i poświęcenia Tablicy Pamiątkowej w 31 Rocznicę powstania OKZ ZZFMO , Mai 2012
 • LISTA ODZNACZONYCH MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA POLICJI w dniu 04.06.2012 przez Komendanta Głównego Policji pana Marka Działoszyńskiego:
 • Złotym medalem: Durek Krzysztof , Proba Andrzej , Mikusiński Wiktor
 • Srebrnym medalem: Daciuk Zbigniew , Gawkowski Tadeusz , Łakomski Zdzisław , Pabiński Tadeusz , Tarnas Wiesław , Tyszko Zbigniew , Żmudziak Zbigniew
 • Brązowym medalem: Bruliński Zdzisław , Cierniewski Tadeusz , Czerwiński Bogusław , Eliasz Władysław , Kubiak Andrzej , Kwiecień Romuald , Machura Alfred , Marczak Benedykt , Peliński Stanisław , Posyniak Leszek , Przybysz Adam , Siennicki Andrzej , Sternik Marek , Świetlicki Władysław , Urbańczyk Krzysztof , Walencewicz Stanisław , Widera Florian , Wójcik Marek , Zubrzycki Ireneusz
 • 15.07.2012 – podczas wojewódzkich uroczystości święta Policji w Raciborzu, kol. Andrzej Proba został udekorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim OOP. Dekoracji dokonał Wojewoda śląski pan Jerzy Łukaszczyk w asyście Komendanta Głównego Policji pana Nadinsp. Dariusza Działoszyńskiego.
 • 15.07.2012 – Podczas uroczystości wojewódzkiego święta Policji w Raciborzu Uchwałą Zarządu SFMO „Godność” uhonorowało śląskiego Komendanta Policji pana nadinsp. Dariusza Działo „Odznaką 30-Lecia powstania OKZ ZZFMO. Odznakę wręczył Andrzej Proba w asyście KGP pana Nadinsp. Działoszyńskiego.
 • 16.07.2012 – z okazji święta Policji, kol. Andrzej Proba złożył kwiaty i zapalił znicze pod następującymi pomnikami:

– w Szkole Policji w Katowicach pod Tablicą upamiętniającą powstanie naszego ruchu reformatorsko-związkowego,

– w Szkole Policji na Obelisku upamiętniającym pomordowanych przez NKWD policjantów woj. śląskiego

– w KWP na „Grobie Policjanta Polskiego”

– pod pomnikiem policjantów poległych w służbie

 

2013

 • Mai 2013 – Zarząd Stow. złożył w Kancelarii Prezydenta RP 23 wnioski o nadanie naszym członkom Krzyża Wolności i Solidarności. Wnioski zostały odrzucone, ponieważ ustawa nie przewiduje odznaczeń niższych dla osób uhonorowanych Odznaczeniami wyższymi. Nasi członkowie najczęściej posiadają Krzyże Kawalerskie, Oficerskie, Komandorskie, dlatego nie mogą otrzymać KwiS.

2014

 • W dniu 24.lipca 2014 podczas obchodów święta Policji w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie została odsłonięta kolejna Tablica upamiętniająca powstanie ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO w latach 1981-1989. Odsłonięcia dokonał Przewodniczący Zarządu kol. Julian Sekuła w asyście z-cy KGP pana nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego oraz KSP pana nadisp. Dariusza Działo.
 • W dniu 26 lipca o godz. 11.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości Święta Policji.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele z Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem oraz Podsekretarzem Stanu w MSW Grzegorzem Karpińskim, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa, związków zawodowych Policji, a także zagraniczni goście. Nasze Stowarzyszenie „GODNOŚĆ” reprezentował Przewodniczący Julian Sekuła.

2015

 • W dniu 10 marca 2015 r. Ireneusz Sierański Przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z 1981roku, otrzymuje z rąk Konsula Generalnego RP w Toronto Pana Grzegorza Morawskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • W dniu 12.04.2015 na zaproszenie pani Ewy Bojanowskiej-Burak z Federacji Rodzin Katyńskich oddział Katowice, kol. Andrzej Proba wziął udział w Pielgrzymce Rodzin Katyńskich na Jasną Górę.
 • W dniu 13.04.2015 na zaproszenie Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.“ pani Teresy Brackiej oraz dyr. Muzeum Historii Katowic pana Jacka Siebela, kol. Andrzej Proba wziął udział w otwarciu Wystawy pt: „śląscy policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej“. Wystawa znajduje się w budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Szafranka 9. Historię śląskich policjantów, wziętych do niewoli po 17.09.1939 r. przez Armię Czerwoną i NKWD, osadzonych w obozach z których nie było powrotu opowiedział kurator wystawy pan Grzegorz Grześkowiak.
 • W dniu 15.04.2015 z pod „Pomnika Katyńskiego“ przy Placu Andrzeja w Katowicach wyruszył „Katyński Marsz Pamięci Służb Mundurowych. Przed wymarszem  przemówienia wygłosili: prezes OSRP 1939 i dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Następnie odmówiono modlitwę za zamordowanych, poległych i zaginionych oficerów i żołnierzy WP II RP oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przed pomnikiem. Marsz zakończył się na Terenie KW Policji przy „Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego“. W imieniu SFMO „Godność“ na zaproszenie KW Policji i Stow. „Rodzina Policyjna 1939 r.“ udział w marszu wziął kol. Andrzej Proba z małżonką. Również tu przemówienia wygłosili: prezes OSRP 1939 pani Teresa Bracka oraz dyrektor Oddziału IPN w Katowicach pan Andrzej Sznajder.
 • Na Zaproszenie Andrzeja Rozpłochowskiego w dniu 25.04.2015 kol. Andrzej Proba wziął udział w drugim dniu I Zjazdu Klubów Gazety Polskiej i środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej w ośrodku „Concordia” w miejscowości Herdorf w Niemczech.
 • Dnia 26.05.2015 o godz 16:00 w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii odbyła się uroczystość udekorowania kol. Tadeusza Pabińskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laudatio przed dekoracją wygłosił Konsul Generalny RP pan Jan Sobczak. Pan Konsul nakreślił sylwetkę Tadeusza Pabińskiego w czasie powstawania naszego ruchu jak również w pierwszym okresie na emigracji. Następnie kol. T. Pabiński, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Kol. T. Pabiński podziękował za tak wysokie wyróżnienie i wyraził gotowość do dalszej, intensywnej współpracy na rzecz rozwoju polskiej diaspory w Niemczech w ramach Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. W trakcie uroczystości, Kol. Andrzej Proba, Wiceprzewodniczęcy Zarządu SFMO „GODNOŚĆ“ przekazał kol. Tadeuszowi Pabińskiemu Dezyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Reptresionowanych z dnia 22 05.2015 r. dotyczącą potwierdzenia że kol. Pabiński po zwolnieniu. z MO do czasu podjęcia pracy na emigracji, świadczył pracę na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia1989 roku. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represionowanych na podstawie przepisu art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego potwierdza że okres o którym mowa powyżej, jest okresem składkowym.
 • W dniu 30 maja 2015 roku Przew. Naszego Stow. kol. Julian Sekuła oraz członek kol. Krzysztof Urbańczyk wzięli udział w zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej kolejnym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji skupiających działaczy opozycji antykomunistycznej. Podczas spotkania dyskutowano o nowej ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urzędu Tomasz Lis przybliżyli zebranym zapisy ustawy, która wejdzie w życie 31 sierpnia tego roku i będzie realizowana przez Urząd. Zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by współpraca środowisk objętych nową ustawą z Urzędem była jak najlepsza. To jest wielki zaszczyt, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych będzie realizował tę ustawę. Już przygotowujemy się do jej wdrożenia. I chociaż nie możemy procedować wniosków, które zostaną złożone przed wejściem w życie ustawy, to organizujemy naszą pracę tak, by z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje dotarły do osób zainteresowanych nie tylko przez stronę internetową, na której do końca czerwca zostanie zamieszczona dokładna informacja, jak będzie wyglądała procedura zgłaszania wniosków, ale także bezpośrednio do Państwa organizacji i stowarzyszeń – mówił do uczestników spotkania Jan Stanisław Ciechanowski. Dyskutowano również na temat powołania rad konsultacyjnych w województwach oraz o szczegółach dotyczących zapisów ustawy. Spotkanie w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie było kolejnym z cyklu organizowanych od 2012 r., budujących relacje z osobami zaangażowanymi w działania na rzecz wolności i niepodległości Polski przed 1989 rokiem. Wzięli w nim także udział: Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Prezes IPN Łukasz Kamiński oraz Dyrektor Głównej Komisji do Spraw Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Prok. Dariusz Gabrel.
 • W dniu 19.06.2015 w Piekarach Śląskich odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą. To właśnie w piekarskiej komendzie, już na początku lat osiemdziesiątych, narodził się ruch związkowy w Milicji. W uroczystościach rocznicowych wziął udział przewodniczący parlamentarnego zespołu d/s służb mundurowych poseł Marek Balt, śląscy posłowie: Grzegorz Tobiszowski, Wojciech Szarama, Jerzy Sądel, doradca prezydenta RP Jan Lityński, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą insp. Romanem Rabsztynem, Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska – Duraj oraz komendant piekarskiej jednostki – insp. Dariusz Augustyniak wraz z I zastępcą mł.insp. Andrzejem Brzozowskim. Zarząd Główny NSZZ P był reprezentowany przez Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ P – Jerzego Kaniewskiego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja czeskich związków policyjnych której przewodniczyła Libusze Branna z Ostrawy. Śląscy związkowcy gościli także byłego przewodniczącego NSZZ FMO Romana Hulę i wieloletniego przewodniczącego NSZZ Policjantów Antoniego Dudę. Obecni byli także komendanci komend miejskich i powiatowych naszego województwa, przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, samorządowcy i reprezentanci innych podmiotów współpracujących ze związkowcami i oczywiście koledzy z naszych zarządów z Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Białegostoku, Radomia, Rzeszowa, Kielc. SFMO „Godność“ reprezentowali Andrzej Proba i Tadeusz Pabiński. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu znicza pod tablicą upamiętniającą założenie wolnych związków zawodowych w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyła się również msza w piekarskiej Bazylice. Podczas uroczystej akademii, która odbyła się w hali Olimpii, wręczono medale upamiętniające 25-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Większość mówców w bardzo ciepłych słowach dawała do zrozumienia, że NSZZP co prawda powstał w Piekarach śl. w 1989 roku, ale ziarno ruchu związkowego zostało posiane w roku 1981 podczas próby założenia ZZFMO. Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Katowicach Rafał Jankowski, przywitał nas osobiście wymieniając nasze nazwiska i przedstawił krótko nasze losy związane z zakładaniem ZZFMO, internowaniem w stanie wojennym a następnie z emigracją. Na zakończenie imprezy, odbyła się „właściwa” część obchodów; czyli tradycyjna śląska karczma piwna z piwolejami, golonką i śląskimi wicami!
 • Dnia 11 listopada bieżącego roku w Konsulacie Ambasady RP w Toronto /Kanada/ zorganizowano uroczystość wręczenia Włodkowi Jaworskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

 • Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał zmian w KRS zmieniajac nazwę Naszego Stowarzyszenia oraz Statut. Nowa nazwa Stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY MO I ICH RODZIN REPRESJONOWANYCH W PRL-u „GODNOŚĆ”

 

 

 • W dniu 8 grudnia 2015 r., zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadano pośmiertnie Krzyż Wolności i Solidarności ś.p. Andrzejowi Radzickiemu. Uroczystość wręczenia ww. odznaczenia przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1 A. Dekoracji odznaczonych dokonał Prezes Instytutu dr Łukasz Kamiński.

2016

 • 15 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23 (Sala Kolumnowa), odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Krzyże Wolności i Solidarności otrzymało kilkadziesiąt osób. – m.in. członek naszego Stowarzyszenia kol. Wiesław Tarnas. Dzisiaj mamy okazję, aby podziękować tym, którym tak wiele zawdzięczamy. Dzięki Wam mamy własną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – mówił dr Łukasz Kamiński.
 • W związku z 76. rocznicą Zbrodni Katyńskiej Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1919 r.” oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zaprosili delegację naszego Stowarzyszenia na uroczystość, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r., o godzinie 12.00, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (ul. Lompy 19, przy grobie Policjanta Polskiego). W uroczystości wzięły  udział również delegacje z KG Policji, Federacji Rodzin Katyńskich, przedstawiciele Wojewody śląskiego i innych organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych jak równierz delegacja Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Stowarzyszenie nasze reprezentowali Andrzej Proba i Franciszek Hakuba.
 • W dniu 07.06.2016 o godz. 10:00 w gmachu Sejmu RP, sala nr 118, budynek C odbyła się konferencja popularnonaukowa „Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK“. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Delegację naszego stowarzyszenia na konferencję zaprosił Komendant Główny Policji nadinsp.dr Jarosław Szymczyk. W imieniu Ministra Mariusza Błaszczaka głos zabrał Wiceminister Pan Jan Zieliński a w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystąpił Wicemarszałek Pan Ryszard Terlecki.
  Moderatorem konferencji był mł. insp. Daniel Głowacz Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.
  Prelegenci w osobach mł. insp. Dr Marek Fałdowski, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Jan Żaryn i dr Krzysztof Tochman przedstawili losy żołnierzy Cichociemnych – byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej desantowanych w latach 1941-1944 do okupowanej Polski.
 • W dniu 10.06.2016 r. o godz. 10:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej, związanym m.in ze środowiskiem Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „GODNOŚĆ“. Podczas spotkania w Belwederze, w imieniu Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał Pan Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli również:

– Dyrektor Generalny MSWiA Pan Andrzej P. Jarema,

– I z-ca Komendanta Głównego Policji Pan insp. Andrzej Szymczyk,

– Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, wcześniej wieloletni Komendant Szkoły Policji w Katowicach Pan insp. Jarosław Kaleta,

– Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Pan Grzegorz Nems oraz

– Naczelny Kapelan Policji ks. Jan Kot. Odznaczeni zostali: za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie:

 • Kazimierz KOLINKA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Władysław ELIASZ

pośmiertnie

 • Zdzisław KLEDZIK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Tadeusz CIERNIEWSKI
 • Franciszek HAKUBA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Małgorzata KOLINKA-MACULEWICZ
 • Franciszek KUBICA
 • Romuald KWIECIEŃ
 • Benedykt MARCZAK
 • Andrzej SOBCZYK
 • Stanisław WALENCEWICZ
 • Krzysztof ZABOROWSKI

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

 • Tadeusz BARTCZAK
 • Mirosław BASIEWICZ
 • Tadeusz CIERNIEWSKI
 • Bogusław CZERWIŃSKI
 • Zbigniew DACIUK
 • Władysław ELIASZ
 • Krzysztof FLORCZYKOWSKI
 • Franciszek HAKUBA
 • Małgorzata KOLINKA-MACULEWICZ
 • Wojciech KOŁODZIEJCZAK
 • Franciszek KUBICA
 • Romuald KWIECIEŃ
 • Zdzisław ŁAKOMSKI
 • Jan MIKŁASZEWICZ
 • Julian SEKUŁA
 • Andrzej SOBCZYK
 • Krzysztof URBAŃCZYK
 • Stanisław WALENCEWICZ

pośmiertnie

 • Zdzisław KLEDZIK
 • Kazimierz KOLINKA

Ze względu na zły stan zdrowia nie mogły odebrać odznaczeń następujące osoby:

KRZYŻA OFICERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Wejrowska Eliza

KRZYŻA KAWALERSKIEGO OOP:

 • Grzyb Jan

KRZYŻA WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI:

 • Grzyb Jan
 • Kłyszko Mirosław
 • Lemke Marian
 • Wejrowska Eliza

Tym osobom oraz działaczom mieszkającym stale za granicą w RFN i w Kanadzie, odznaczenia zostaną wręczone w terminie późniejszym. Po dekoracji, w imieniu odznaczonych zabrał głos Prezes SFMO „GODNOŚĆ“ kol. Julian Sekuła który w krótkich słowach podziękował Panu Prezydentowi za docenienie naszego ruchu reformatorsko-związkowego. Przypomniał też, że są jeszcze sprawy nas dotyczące, które wymagają szybkiego rozwiązania, jak n.p. sprawa zaliczenia lat pozostawania poza służbą osobom, które z różnych względów nie mogły powrócić do służby po 1990 roku. Pan min. Andrzej Dera wyraził zrozumienie dla naszych problemów i obiecał zająć się tą sprawą i poszukać rozwiązań nas satysfakcjonujących. Podczas uroczystości w Belwederze udekorowane zostały również dwie osoby z poza SFMO „GODNOŚĆ“. Po uroczystości otrzymaliśmy propozycję zwiedzenia Belwederu z czego oczywiście z przyjemnością skorzystaliśmy. Panie przewodniczki opowiedziały nam historię pałacu od jego budowy do dnia dzisiejszego. Była to bardzo ważna lekcja historii, nie tylko dla nas ale i dla osób nam towarzyszących. Po Uroczystości udaliśmy się do Hotelu Łazienkowskiego na wspólny obiad. Podczas obiadu, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezes SFMO „GODNOŚĆ“ Kol. Julian Sekuła oraz Przew. ZG NSZZ Policjantów Pan Grzegorz Nems. W przemówieniu Juliana Sekuły padały słowa podziękowania za wzorową współpracę i życzliwość dla coraz mniejszego grona naszych członków. Pan Grzegorz Nems podziękował nam za to, że w 1981 roku położyliśmy podwaliny Związku Zawodowego w Milicji który mógł niestety powstać dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Podczas wspólnego, uroczystego spotkania naszym Gościom i Członkom zostały wręczone„Odznaki 35-Lecia ZZ F MO“. Na podstawie Uchwały Zarządu SFMO „GODNOŚĆ“ Nr 01/2016/III KAD z dnia 01.06.2016 odznaki otrzymali: 1) Grzegorz Nems – Przew. ZG NSZZ Policjantów 2) Krzysztof Wierzbicki – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 3) Marek Osiejewski – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 4) Sylwester Stelmasiak – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 5) insp. Jarosław Kaleta – KW Policji w Opolu 6) Edmund Lajdorf – „Solidarność“ 7) Zdzisław Kledzik – pośmiertnie 8) Tadeusz Bartczak 9) Mirosław Basiewicz 10)Tadeusz Cierniewski 11) Bogusław Czerwiński 12) Zbigniew Daciuk 13) Władysław Eliasz 14) Krzysztof Florczykowski 15) Franciszek Hakuba 16) Małgorzata Kolinka-Maculewicz 17) Kazimierz Kolinka – pośmiertnie 18) Wojciech Kołodziejczak 19) Romuald Kwiecień 20) Franciszek Kubica 21) Zdzisław Łakomski 22) Benedykt Marczak 23) Jan Mikłaszewicz 24) Andrzej Proba 25) Renata Proba 26) Julian Sekuła 27) Andrzej Sobczyk 28) Janusz Stasiuk – pośmiertnie 29) Paweł Stasiuk 30) Krzysztof Urbańczyk 31) Stanisław Walencewicz 32) Krzysztof Zaborowski 33) Stow. „Rodzina Policyjna 1939 r.“ w Łodzi 34) Jarosław Olbrychowski – Prezes Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 35) Nadinsp. w st. spocz. Jacek Stanecki – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 36) Nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 37) Nadkom. w st. spocz. Jerzy Torczyński – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi. Tak uroczyste spotkanie okolicznościowo – rocznicowe było możliwe dzięki jego organizacji przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Odbyło się ono w tak doniosłej atmosferze, że wszyscy jego uczestnicy byli bardzo mile zaskoczeni. Zarząd naszego Stowarzyszenia odbiera wiele podziękowań z tytułu obydwu uroczystości jak też nasi Członkowie kierują prośby o przekazanie tych słów Przewodniczącemu Grzegorzowi Nemsowi oraz całemu Zarządowi NSZZ Policjantów.

 • W dniu 27.06.2016 r. Prezes Zarządu SFMO „Godność” kol. Julian Sekuła wysłał podziękowanie Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów za pomoc w organizacji Obchodów 35 Rocznicy powstania naszego ruchu reformatorsko-związkowego oraz nadania odznaczeń państwowych za działalność na rzecz walki o demokrację i podwaliny pod demokratyczną Policję i niezależne związki zawodowe w Policji.
 • W tym roku uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w Szkole Policji w Katowicach 18 lipca. O godz. 14.00 dowódca uroczystości podinsp. Tomasz Wrzesień złożył meldunek Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafałowi Kochańczykowi, który po odebraniu meldunku dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie złożono wieniec pod tablicą epitafijną upamiętniającą policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Kol. Andrzej Proba w towarzystwie byłego długoletniego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pana Antoniego Dudy złożył kwiaty i zapalił znicz pod Tablicą upamiętniającą powstanie ruchu reformatorsko- związkowego milicjantów w 1981 r. Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek,
  Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Robert Sudenis,
  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – insp. Krzysztof Justyński,
  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – insp. Dariusz Augustyniak,
  Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Jarosław Kaleta,
  a także prezydenci miast i starostowie powiatów, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, uczelni i szkół, z którymi szkoła współpracuje. Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższy stopień służbowy. Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk wręczył także listy gratulacyjne za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji pracownikom Szkoły. Następnie Prezes „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.“ Pani Teresa Bracka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wręczyli Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafałowi Kochańczykowi medal pamiątkowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. „INVICTUS GLORIA” w dowód uznania za okazaną życzliwość i wsparcie w upamiętnianiu historii Policji II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz tworzeniu jej nowych kart. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO Represjonowanych w PRL-u „Godność” Pan Andrzej Proba wręczył odznaki honorowe z okazji 35-lecia powstania Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO następującym osobom:
  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach – insp. Krzysztofowi Justyńskiemu,

Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach – insp. dr Rafałowi Kochańczykowi

Naczelnikowi Wydz. Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach – mł. insp. Barbarze Orzeł,

Członkowi Stow. Rodzina Katyńska Katowice – Panu Jerzemu Urbańczykowi,

Członkini Stow. Rodzina Katyńska Katowice – Pani Henryce Urbańczyk,

Prezesowi Oddziału Katowickiego Stow. Rodzina Policyjna 1939 r. – Panu Grzegorzowi Grześkowiakowi,

Członek Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów – Pani Małgorzacie Klimczyk-Słapie,

p.o. Przew. Zarządu Woj. NSZZ Policjantów w Katowicach – Panu Rafałowi Jankowskiemu,

p.o. I Zastępcy Przew. Zarządu Woj. NSZZ P w Katowicach – Panu Maciejowi Dziergasowi,

Wiceprzewodniczącemu d/s emerytów, długoletniemu Przew. ZG NSZZ P – Panu Antoniemu Dudzie,

Emerytowanemu Nacz. Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach – Panu Dariuszowi Taborowskiemu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów szkolnych.

Po uroczystości kol. Andrzej Proba udał się do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach i w towarzystwie pana Antoniego Dudy – byłego długoletniego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz p.o. Przewodniczącego Zarządu Woj. W Katowicach pana Rafała Jankowskiego złożył kwiaty i zapalił znicz pod „pomnikiem śląskich Policjantów poległych na służbie“.

 

Na podstawie § 26 Punkt 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Decyzją Zarządu , w dniu 17 września 2016r. odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKóW STOWARZYSZENIA.

Zebranie odbyło się w pomieszczeniach KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

Na obrady Walnego Zebrania przybyli również członkowie rodzin byłych funkcjonariuszy MO oraz sympatycy nie zrzeszeni jeszcze w naszym Stowarzyszeniu.

Przed zebraniem spotkaliśmy się już tradycyjnie o godz. 09:00 przed budynkiem Komendy Stołecznej przy ul Nowolipie 2, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze za kolegów którzy odeszli na wieczną służbę. W uroczystości pod Tablicą wzięły udział delegacje z MSWiA oraz Komendy Stołecznej Policji. Ze względu na inne obowiązki wagi państwowej zapowiedziana wizyta  Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego nie mogła dojść do skutku. Pan Minister wysłał w zamian trzyosobową delegację. Komendę Stołeczną Policji reprezentował Komendant Stołeczny Policji pan insp. Robert Zebrowski w towarzystwie Naczelnika Gabinetu Komendanta Stoł. Policji pana mł. insp. Piotra Idzikowskiego. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, prezes Zarządu Julian Sekuła, poinformował delegacje o naszej działalności w latach 80-tych i obecnie. Opowiedział o nurtujących nas problemach. Przedstawiciel pana Ministra obiecał umówić delegację Zarządu z panem J. Zielińskim w najbliższym czasie. Następnie udaliśmy się do KG Policji na ulicę Domaniewską.

Zebranie miało następujący przebieg:

 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 10.30;
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania – Przewodniczącym zebrania wybrano Andrzeja Probę a protokólantem został Romuald Kwiecień
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przegląd wydarzeń od czerwca 2015r. do sierpnia 2016r – odczytał Andrzej Proba
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 6. Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności przedstawił Julian Sekuła
 7. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności przedstawił Julian Sekuła
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogusława Czerwińskiego odczytał Julian Sekuła
 9. odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie
 11. inne sprawy organizacyjne
 12. Sprawy wniesione; kol. Andrzej Proba wniósł wniosek o ustalenie konkretnej Daty ufundowania Sztandaru Stow. Wniosek upadł A. Proba zobowiązał się do przeprowadzenia zbiórki funduszy na sztandar do następnego Walnego Zebrania
 13. Zakończenie obrad.

Inne sprawy organizacyjne – z uwagi na nowy Statut przyjęto nowego członka w osobie żony Andrzeja Proby – Renaty jak również dwóch byłych funkcjonariuszy  sierż. Jan Kazberuk i por. Jarosław Mroczko. Milicjanci ci brali udział w organizacji ruchu związkowego w roku 1981 na białostczczyźnie. Rekomendacji dokonał kol. K. Florczykowski. Jan Kazberuk i Jarosław Mroczko zostali uchonorowani Odznaką 35-Lecia OKZ ZZFMO. Pani Małgorzata Kolinka z członka honorowego została mianowana członkiem zwyczajnym. Pani Danuta Urbańczyk i Pani Renata Proba otrzymały Dyplomy honorowe potwierdzające, że są godne być członkami naszego Stowarzyszenia.

Po zakończeniu obrad delegacja w osobach: Prezes Julian Sekuła, Wiceprezes Andrzej Proba oraz Renata Proba razem z Mirosławem Basiewiczem udali się na ul. Nowolipki 10/37 aby odwiedzić mamę Mirosława Basiwicza panią Halinę Basiewicz która w latach 80-tych użyczała swojego mieszkania delegatom spoza Warszawy, przez co narażała się na represje ze strony władzy komunistycznej. Pani Halina została zaproszona na Walne Zebranie, ale ze względu na stan zdrowia nie mogła w nim uczestniczyć. Pani Halina została uhonorowana Odznaką 35 lecia oraz otrzymała Dyplom honorowy potwierdzający, że jest godna być członkiem naszego Stowarzyszenia.

 

W dniu 30.11.2016 odbyły się rozmowy przedstawicieli Zarządu SFMO „Godność” i przedstawicielami ministra Błaszczaka. Wiceministra Jarosława Zielińskiego reprezentowali przedstawiciele MSWiA i Komendy Głównej Policji. M.in. pan Andrzej Sprycha – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA i pan gen. Jan Lach – z-ca Komendanta Głównego Policji. W atmosferze zrozumienia, przedstawiciele ministerstwa dowiedzieli się o nurtujących nasze środowisko problemach i zadeklarowali pomoc w ich likwidacji. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu kol. Edmunda Lajdorfa. Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego 2017 r.

 

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (lewe skrzydło budynku) odbyło się spotkanie poświęcone rocznicy 35-lecia protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniach 10-13 grudnia 1981r., którego organizatorem jest Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich Rodzin Represjonowanych w PRL-u „GODNOŚĆ” przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 odśpiewaniem hymnu. Po czym kol. Zdzisław Łakomski przywitał przybyłych gości w osobach:

– pan Andrzej Milczanowski doradca Solidarności, opiekun głodujących w grudniu 1981r. z ramienia NSZZ „Solidarność”, były Minister Spraw Wewnętrznych,

– pan mł. insp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie,

– pan Marian Boguszyński – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Szczecinie,

– pan Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

– pan dr Paweł Skubisz – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

– oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta Szczecina.

Kol. Z. Łakomski odczytał przygotowane przemówienie przypominając jak do tego protestu doszło. Protest głodowy funkcjonariuszy MO był odpowiedzią na zwolnienie ze służby 126 milicjantów w całym kraju w tym 9 w Szczecinie, za to że w 1981 r. chcieli utworzyć Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 9 grudnia wieczorem do głodówki przystąpiło pięciu członków Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. Funkcjonariusze MO poprzez protest chcieli również wpłynąć na kształt procedowanej wówczas ustawy o związkach zawodowych. Apelowali o prawo do zrzeszania się w związki zawodowe na co nie chciała się zgodzić władza komunistyczna. 11.12.1981 do głodujących dołączyło jeszcze ośmiu byłych milicjantów.NSZZ „Solidarność” popierał protest i motywy, którymi kierowali się głodujący milicjanci. Nie bez powodu też na miejsce głodówki wybrano świetlicę Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Protest zakończyło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Cześć z głodujących milicjantów została internowana razem z działaczami „Solidarności”. Komendant Woj. Policji w Szczecinie pan mł insp. Jacek Cegieła odczytał list Ministra Spraw wewnętrznych pana Mariusza Błaszczaka do uczestników uroczystości.

List Przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności pana Piotra Dudy odczytał kol. Zdzisław Łakomski. On także odczytał pismo gratulacyjne z Kancelarii Prezydenta RP z Biura Bezp. Narodowego

Pan Andrzej Milczanowski i inni uczestnicy w swoich wystąpieniach podkreślali niezwykłą odwagę uczestników protestu a przedewszystkim Juliana Sekuły który podczas pacyfikacji stoczni wystąpił przed szereg zomowców i żołnierzy i odczytał odezwę aby nie używali siły w stosunku do strajkujących stoczniowców. Julian Sekuła opowiedział o swoich przeżyciach i uczuciach jakie przeżywał w tym czasie. Najpierw stojąc przed kordonami zomowców i żołnierzy, potem przy ucieczce ze Stoczni a na końcu podczas ukrywania się w mieszkaniach stoczniowców. Dziękował stoczniowcom i ich rodzinom które bez zbędnych pytań przyjęli jego – milicjanta oraz Edmunda Lajdorfa – nieznanego solidarnościowca z Białegostoku do swoich domów, narażając siebie i swoich bliskich na represje ze strony władz komunistycznych. W uroczystości wziął również udział pan Zbigniew Wróblewski – zawodowy fotograf, który przekazał na ręce Prezesa SFMO „Godność” – kol. Juliana Sekuły, 5 oryginalnych zdjęć zrobionych 09. lub 10.grudnia 1981r. podczas  pierwszych dni głodówki milicyjnych działaczy związkowych.  Na zdjęciach znajdują się następujące osoby:

– Edward Żurawski,

– Henryk Sosnowski

– Edward Wiśniewski,

– Marian Sadłowski,

– Zdzisław Łakomski

Po wystąpieniach nastąpiło dekorowanie odznaczeniami. Kol. Z. Łakomski został udekorowany przez Przew. Zarządu Woj. NSZZ Policjantów Mariana Boguszyńskiego – Medalem XXV-Lecia NSZZ Policjantów. Zarząd SFMO „Godność“ uhonorował Odznaką 35-Lecia powstania OKZ ZZFMO:

–        pana Andrzeja Milczanowskiego,

–        pana mł. insp. Jacka Cegiełę,

–        pana Mariana Boguszyńskiego,

–        pana Adama Wiśniowieckiego

–        panią Janinę Wiśniowiecką,

–        pana Ludwika Karasiewicza, pośmiertnie,

–        panią Helenę Karasiewicz, pośmiertnie

–        panią Rykowską Elżbietę

–        kol. Mariana Lemke

–        kol. Henryka Sosnowskiego.

Państwo Wiśniowieccy, państwo Karasiewiczowie i pani Elżbieta Rykowska ukrywali Juliana Sekułę i Edmunda Lajdorfa po pacyfikacji Stoczni w swoich domach. Za co podziękowali osobiście i Julian Sekuła i Edmund Lajdorf. Odznakę za zmarłych państwa Karasiewiczów odebrała córka pani Renata Małgorzata Pałasz.

Za to że powyżej wymienieni obywatele Szczecina ukrywali członków naszej głodówki, m. in. Edmunda Lajdorfa członka Prezydium Zarządu Regionu podlaskiego NSZZ „Solidarność” zostali oni uhonorowani przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” pana Józefa  Mozolewskiego Medalami Honorowymi. List pana Przew. Mozolewskiego publikujemy w całości:

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – mówi mądre przysłowie – 35 lat temu tu w Szczecinie na terenie miejscowej Stoczni znaleźliśmy się wszyscy w biedzie w walce o nasze prawa z komunistyczną władzą, i ta bieda zrodziła przyjaźń, która trwa do dnia dzisiejszego –  dlatego pozwólcie Państwo, że zwrócę się do Was dziś po prostu

Drodzy Przyjaciele !!!

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” pragnie podziękować Państwu, przyznając okolicznościowy medal za pomoc udzieloną, po wprowadzeniu stanu wojennego, przedstawicielowi naszego Regionu, który przebywał wówczas na terenie Szczecina.                                                                

Józef  Mozolewski                                      

Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”  

List ten odczytał i pamiątkowe medale wręczył pan Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

Do podziękowań dołączyli się: Edmund  Lajdorf  były działacz … SOLIDARNOŚCI, członek Prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”, represjonowany w latach 1981-1989 oraz

Julian Sekuła były ppor. MO, członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, represjonowany w latach 1981-1989.

Obaj byli uczestnikami protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1981 roku. Ci  Związkowcy, dzięki odwadze i poświęceniu pracowników stoczni, znaleźli schronienie – ukrywając się przed służbą bezpieczeństwa  – za co serdecznie tym rodzinom podziękowali. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, następującym osobom wręczonomedal pamiątkowy za pomoc i ukrywanie dawnych działaczy:

-Pani Elżbiecie Zofii Rykowskiej byłej pracownicy administracji z działu „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej” ze Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, która z narażeniem własnego bezpieczeństwa  ukrywała w  swoim mieszkaniu Edmunda Lajdorfa.

-Państwu: Janinie Wiśniowieckiej byłej pracownicy działu „Księgowości” ze  Stoczni Szczecińskiej  i Adamowi Wiśniowieckiemu byłemu pracownikowi Stoczni, Wydziału W-2 (Montaż maszyn i urządzeń okrętowych) Szefowi  Służb Porządkowych strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, zwolnionemu warunkowo z więzienia w 1983 roku ze względu na stan zdrowia, po roku odsiadki. – którzy to Państwo pomagali z narażeniem własnego bezpieczeństwa w ukrywaniu się działaczy związkowych.

-Pani: Renacie Małgorzacie Pałasz – córce rodziców Heleny i Ludwika Karasiewicz, byłych emerytów – zmarłych w 2008 roku, którzy z narażeniem własnego bezpieczeństwa ukrywali w swoim mieszkaniu Edmunda Lajdorfa i Juliana Sekułę.

-Niestety, nie mogła do nas przyjechać Pani Maria Maślanka była pracownica administracji w Stoczni działu „Księgowości” – obecnie mieszkanka Tarnowa. 90-letnia Pani Maria jest bardzo ciężko chora. Pani Maria z narażeniem własnego bezpieczeństwa pomagała w ukrywaniu Edmunda Lajdorfa. Medal pamiątkowy w najbliższym czasie odbierze rodzina.

Rocznica 35-lecia protestu głodowego na terenie stoczni znalazła szerokie zainteresowanie mediów. Członkowie SFMO „Godność” udzielili kilku wywiadów dla prasy, telewizji i radia.

W uroczystości brała również udział młodzież ze szkół szczecińskich.

Po uroczystości uczestnicy udali się na wspólny obiad a potem do Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu „Przełomy“, gdzie zwiedzili wystawę opowiadającą najnowszą historię Sczczecina od lat 30-tych XX wieku do lat 90-tych. Była to bardzo pouczająca wyprawa w nie tak daleką przeszłość gdzie przypomniano nam m.in.wszystkie zrywy wolnościowe jak wyzwolenie Szczecina spod hitleryzmu, Rok 70 no i oczywiście lata 80-te i nasz w tym udział aż do obrad okrągłego stołu i wyborów 1989/1990.

W dniu 13.12.2016 delegacja w składzie Zdzisław Łakomski, Andrzej Proba i Edmund Lajdorf złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikami ofiar grudnia 1970 roku przy bramie stoczniowej oraz na placu Grunwaldzkim .   Członkowie NSZZ „Solidarność“ z roku 1981 z panem Henrykiem Michałowskim na czele, zorganizowali wystawę dokumentującą nasz protest głodowy oraz wprowadzenie stanu wojennego 13.12.1981 r. Plakaty te zostały wystawione 12.12.2016r. w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, oraz 13.12.2016 r. na placu Grunwaldzkim pod pomnikiem ofiar grudnia 70. Mieszkańcy Szczecina z zainteresowaniem zatrzymywali się przy tej nietypowej wystawie a niektórzy chcieli wiedzieć więcej.

W sumie bardzo udana uroczystość, o bardzo ważnym znaczeniu dydaktyczno-historycznym, szczególnie dla osób młodych, nieznających tamtego okresu czasu. Za kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach, Zarząd SFMO „Godność” dziękuje współorganizatorom i uczestnikom.

To wszystko osiągnęliśmy wspólnie. Bez naszych członków, którzy przez cały czas motywowali nasze kolejne Zarządy do działania, niczego byśmy nie osiągnęli. Szczególne podziękowania należą się kol. Krzysztofowi Urbańczykowi, który niestrudzenie walczył w różnych urzędach o należne naszym członkom prawa.

To sprawozdanie z ostatnich 10 lat działalności jest oczywiście niepełne. Wiele wydarzeń nie zostało zapisanych albo nie zgłoszono ich przez naszych członków działających w terenie.

 

Zamierzenia:

 

Nasz cel nadrzędny: poprawa warunków socjalnych naszych członków, Ocalić od zapomnienia i wykluczenia społecznego!

Dokąd zmierzamy. Po ostatnich rozmowach w MSWiA mamy prawo przypuszczać, że pan Minister jest chętny do współpracy z naszym Stowarzyszeniem. W związku z tym będziemy pracować w kierunku uregulowania następujących spraw, które naszym zdaniem nie mogą już dłużej być przesuwane w czasie. Zegar biologiczny pracuje jak wszyscy widzą, przeciw nam. Dlatego też w roku 2016 rozszeżyliśmy możliwość przyjmowania na członka nie tylko funkcjonariuszy biorących udział w ruchu reformatorsko – związkowym w latach 80-tych ubiegłego stulecia.  Członkami naszego Stowarzyszenia mogą być również członkowie rodzin tychże funkcjonariuszy. Mamy taką cichą nadzieję, że nasze dzieci i wnuki zasilą nasze Stowarzyszenie świeżą krwią i będą dalej walczyć o te wartości których my nie zdołaliśmy osiągnąć.

Nasze długoterminowe zamierzenia to:

–        Działania zmierzające do spowodowania zaliczenia przez MSW do wysługi lat wszystkim zwolnionym ze względów politycznych i innych np. religijnych okresu pozostawania poza służbą w okresie zwolnienia,

–        Zacieśnienie współpracy z MSWiA, KG Policji, Jednostkami Policji w terenie w celu zachowania pamięci o działalności ZZ F MO na rzecz Niepodległej Polski,

–        Sfinalizowanie prac w kierunku uzyskania awansów w stopniu dla członków,

–        Działania w kierunku uzyskania statusu kombatantów lub osób represjonowanych,

–        Prace nad ufundowaniem Sztandaru Stowarzyszenia,

–        Działania w kierunku uzyskania dla członków godziwych emerytur albo emerytur w drodze wyjątku,

–        Odsłonięcie i poświęcenie następnych Tablic Pamiątkowych upamiętniających nasz ruch związkowy,

–        zaliczenie lat pozostawania poza służbą w latach 80-tych do okresów składkowych na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 1440, z późniejszymi zmianami).

Z okazji 10-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia wszystkim członkom oraz ich rodzinom, sympatykom, przyjaciołom i czytelnikom naszej strony, sukcesów we wszystkich dziedzinach życia

życzy Zarząd SFMO „Godność”

Zostaw komentarz