Aktualności

Walne Zebranie członków SFMO „Godność”

Na podstawie § 26 Punkt 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Decyzją Zarządu , w dniu 17 września 2016 r. odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKóW STOWARZYSZENIA.

Zebranie odbyło się w pomieszczeniach KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

Na obrady Walnego Zebrania przybyli również członkowie rodzin byłych funkcjonariuszy MO oraz sympatycy nie zrzeszeni jeszcze w naszym Stowarzyszeniu.

Przed zebraniem spotkaliśmy się już tradycyjnie o godz. 09:00 przed budynkiem Komendy Stołecznej przy ul Nowolipie 2, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze za kolegów którzy odeszli na wieczną służbę. W uroczystości pod Tablicą wzięły udział delegacje z MSWiA oraz Komendy Stołecznej Policji. Ze względu na inne obowiązki wagi państwowej zapowiedziana wizyta  Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego nie mogła dojść do skutku. Pan Minister wysłał w zamian trzyosobową delegację. Komendę Stołeczną Policji reprezentował Komendant Stołeczny Policji pan insp. Robert Zebrowski w towarzystwie Naczelnika Gabinetu Komendanta Stoł. Policji pana mł. insp. Piotra Idzikowskiego. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, prezes Zarządu Julian Sekuła, poinformował delegacje o naszej działalności w latach 80-tych i obecnie. Opowiedział o nurtujących nas problemach. Przedstawiciel pana Ministra obiecał umówić delegację Zarządu z panem J. Zielińskim w najbliższym czasie. Następnie udaliśmy się do KG Policji na ulicę Domaniewską.

Zebranie miało następujący przebieg:

 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 10.30;
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania – Przewodniczącym zebrania wybrano Andrzeja Probę a protokólantem został Romuald Kwiecień
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przegląd wydarzeń od czerwca 2015r. do sierpnia 2016r – odczytał Andrzej Proba
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 6. Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności przedstawił Julian Sekuła
 7. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności przedstawił Julian Sekuła
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogusława Czerwińskiego odczytał Julian Sekuła
 9. odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie
 11. inne sprawy organizacyjne
 12. Sprawy wniesione; kol. Andrzej Proba wniósł wniosek o ustalenie konkretnej Daty ufundowania Sztandaru Stow. Wniosek upadł A. Proba zobowiązał się do przeprowadzenia zbiórki funduszy na sztandar do następnego Walnego Zebrania
 13. Zakończenie obrad.

Inne sprawy organizacyjne – z uwagi na nowy Statut przyjęto nowego członka w osobie żony Andrzeja Proby – Renaty jak również dwóch byłych funkcjonariuszy  sierż. Jan Kazberuk i por. Jarosław Mroczko. Milicjanci ci brali udział w organizacji ruchu związkowego w roku 1981 na białostczczyźnie. Rekomendacji dokonał kol. K. Florczykowski. Jan Kazberuk i Jarosław Mroczko zostali uchonorowani Odznaką 35-Lecia OKZ ZZFMO. Pani Małgorzata Kolinka z członka honorowego została mianowana członkiem zwyczajnym. Pani Danuta Urbańczyk i Pani Renata Proba otrzymały Dyplomy honorowe potwierdzające, że są godne być członkami naszego Stowarzyszenia.

Po zakończeniu obrad delegacja w osobach: Prezes Julian Sekuła, Wiceprezes Andrzej Proba oraz Renata Proba razem z Mirosławem Basiewiczem udali się na ul. Nowolipki 10/37 aby odwiedzić mamę Mirosława Basiwicza panią Halinę Basiewicz która w latach 80-tych użyczała swojego mieszkania delegatom spoza Warszawy, przez co narażała się na represje ze strony władzy komunistycznej. Pani Halina została zaproszona na Walne Zebranie, ale ze względu na stan zdrowia nie mogła w nim uczestniczyć. Pani Halina została uhonorowana Odznaką 35 lecia oraz otrzymała Dyplom honorowy potwierdzający, że jest godna być członkiem naszego Stowarzyszenia.

Zostaw komentarz