Geneza i powstanie

Geneza i powstanie Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych Za Działalność Związkową i Polityczną w Latach 1981-1989 „Godność”.

W styczniu 2006 r. pięciu byłych działaczy ruchu związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r. postanowiło przypomnieć publicznie ten ruch, wykorzystując do tego 25 rocznicę jego powstania.
Spotkali się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, u pracującego tam wówczas Krzysztofa Durka. Po uzgodnieniu planów, wydali następujący komunikat:

„ Kraków, dnia 21 stycznia 2006 r.
Zebrani w dniu 21 stycznia 2006 roku działacze ruchu reformatorsko – związkowego funkcjonariuszy MO w 1981 roku, członkowie Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, niniejszym postanawiają powołać Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów 25-lecia ZZFMO-1981 „Godność” (zwany dalej komitetem).
Celem działalności Komitetu jest:
– przypomnienie opinii publicznej udziału milicjantów w przemianach społeczno-
politycznych przełomu lat 1980-81,
– udział w organizacji obchodów 25 rocznicy powstania KZ ZFMO,
– podejmowanie działań na rzecz rzetelnego opracowania historii ruchu reformatorsko –
związkowego 1981,
– podejmowanie działań integrujących środowisko byłych milicjantów, działaczy ruchu
reformatorsko – związkowego 1981,
– przypomnienie i ustalenie losów działaczy ruchu związkowego zwolnionych ze służby w
1981 roku a następnie represjonowanych i internowanych w stanie wojennym,
– podjęcie działań prowadzących do uhonorowania funkcjonariuszy sprzeciwiających się
totalitarnemu państwu,

Komitet przyjmuje formułę otwartą, umożliwiającą kolegom – działaczom ruchu związkowego w 1981 r. przystąpienie do niego, a ukonstytuował się w składzie:
Krzysztof DUREK (sekretarz prezydium OKZ ZZFMO 1981)
Leszek MARCINEK (członek prezydium OKZ ZZFMO 1981 i jego pełnomocnik ds.
rejestracji ZZFMO1981)
Edmund MIELCAREK
Wiktor MIKUSIŃSKI
Leszek POSYNIAK
Jan ZBOROWSKI ”

Komunikat ten rozesłany został do kilkunastu byłych działaczy.

W imieniu Komitetu, Wiktor Mikusiński wysłał 13.02. 06 r. pisma do ministra spraw wewnętrznych Ludwika Dorna i Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego, informujące o powstaniu Komitetu oraz z prośbą o pomoc w sprawie zorganizowania spotkania działaczy ruchu. Komendant Główny przyjął delegację Komitetu i obiecał zorganizowanie rocznicowego spotkania w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Sprawy organizacyjne z Gabinetem Komendanta załatwiał dalej W. Mikusiński, który dostarczył listę 115 zwolnionych działaczy, uczestniczył w opracowaniu scenariusza, zaproszeniu gości i przygotowaniu uroczystości w Legionowie. Zaproszenia, w imieniu Społecznego Komitetu, wydrukowała i rozesłała Komenda Główna Policji.
Uroczyste spotkanie, na które przybyło 43 działaczy odbyło się 27 lipca. Odczytany został list gratulacyjny wicepremiera L. Dorna i Komendanta Głównego, referat nt. programu ruchu reformatorsko – związkowego funkcjonariuszy MO wygłosił W. Mikusiński. Wysoko ocenił nasz ruch zaproszony senator Zbigniew Romaszewski oraz historyk IPN Grzegorz Majchrzak.
Podczas dyskusji we własnym gronie, uczestnicy doszli do wniosku, że dla integracji środowiska i załatwienia różnych jego problemów warto byłoby powołać stowarzyszenie.
Do zorganizowania stowarzyszenia zgłosił się Mirosław Basiewicz, lecz wkrótce okazało się, że nie ma on żadnych warunków ani możliwości do tego. W tej sytuacji W. Mikusiński zorganizował zebranie założycielskie 30 września 2006 r. w Warszawie, w Domu Spotkań z Historią i przygotował projekt statutu. W zebraniu założycielskim wzięło udział 18 osób:
Basiewicz Mirosław, Bednarek Ireneusz, Czerwiński Bogusław, Daciuk Zbigniew, Eliasz Władysław, Kledzik Zdzisław, Kubiak Andrzej, Łakomski Zdzisław, Mielcarek Edmund, Mikłaszewicz Jan, Mikusiński Wiktor, Peliński Stanisław, Przybysz Adam, Stasiuk Janusz, Walencewicz Stanisław, Widera Florian, Zubrzycki Ireneusz, Żmudziak Zbigniew.
Zebrani uchwalili statut, nazwę stowarzyszenia, wybrali komitet założycielski w składzie:
Wiktor Mikusiński, Mirosław Basiewicz i Adam Przybysz oraz władze Stowarzyszenia:
Zarząd – przewodniczący W. Mikusiński , wiceprzewodniczący Z. Żmudziak i M. Basiewicz,
Skarbnik I. Zubrzycki, sekretarz A. Przybysz.
Komisję Rewizyjną – przewodniczący E. Mielcarek, członkowie F. Widera i Z. Daciuk.

(załączniki w Galerii, w Albumie „Legionowo 2006” : skan listu do komendanta M. Bieńkowskiego, zaproszenie do Legionowa , list gratulacyjny wicepremiera L. Dorna)