Statut stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE    FUNKCJONARIUSZY MO    I    ICH   RODZIN REPRESJONOWANYCH    W    PRL-u  „GODNOŚĆ”

S T A T U T

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: STOWARZYSZENIE  FUNKCJONARIUSZY  MO I  ICH  RODZIN  REPRESJONOWANYCH  W  PRL  „GODNOŚĆ”, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie pielęgnuje i rozpowszechnia tradycje oraz historię reformatorskiego ruchu milicjantów z roku 1981 w którego tworzeniu uczestniczyli jego członkowie, jak również gromadzi dokumenty i pamiątki z tym ruchem związane.

§ 3.

Stowarzyszenie w swojej działalności współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami Państwa w celu zapewnienia jego członkom należnego  szacunku i ochrony należnych im praw.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może używać swoich symboli w postaci logo, odznak i pieczęci jak również posiadać swój sztandar na zasadach i projektach określonych przez władze Stowarzyszenia.
 2. Wszystkie symbole Stowarzyszenia są znakami zastrzeżonymi dla Stowarzyszenia, stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochronie prawnej a używanie ich wymaga pisemnej zgody władz Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zrzeszające członków dawnego ruchu reformatorskiego milicjantów z 1981r., sprawuje pieczę nad historią i symbolami tego ruchu oraz dba o jego właściwy wizerunek w społeczeństwie.

§ 7

Stowarzyszenie w prowadzeniu swojej działalności może współpracować z innymi organizacjami społecznymi w Kraju i za granicą o podobnym charakterze i celach działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska byłych funkcjonariuszy MO oraz ich rodzin represjonowanych w czasach PRL za działalność związkową, polityczną i przekonania.
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej wśród swoich członków i środowisk lokalnych.
 3. Promowanie  historii ruchu związkowego i reformatorskiego milicjantów w środowiskach lokalnych, w Polsce i poza jej granicami.
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych ze środowiskiem członków Stowarzyszenia.
 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między organizacjami o podobnym charakterze.
 7. Działalność charytatywna na rzecz członków Stowarzyszenia i innych osób będących w potrzebie.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wzajemnych kontaktów członków Stowarzyszenia i ich rodzin, jak również ich integrację z innymi środowiskami w kraju i za granicą.
 2. Gromadzenie danych o represjonowanych za działalność związkową, polityczną i przekonania – milicjantach i ich rodzinach.
 3. Gromadzenie i upublicznianie materiałów dotyczących historii ruchu związkowego milicjantów i ich działalności opozycyjnej.
 4. Prowadzenie działalności opiniotwórczej w zakresie celów Stowarzyszenia.
 5. Występowanie z inicjatywami dotyczącymi uzyskania zadośćuczynienia finansowego i moralnego oraz odszkodowań za poniesione szkody i utracone korzyści spowodowane represjami.
 6. Udzielanie pomocy materialnej i prawnej członkom Stowarzyszenia oraz ich rodzinom.
 7. Współpracę z innymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków honorowych.

2. Działalność członków Stowarzyszenia polega głównie na pracy społecznej i nie może przynosić   im jakichkolwiek przysporzeń majątkowych na preferencyjnych warunkach.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, która była represjonowana za działalność związkową, opozycyjną lub przekonania w okresie pracy w milicji, jak również członkowie rodzin tych osób.
 2. Osoba starająca się o członkowstwo jest zobowiązana do złożenia deklaracji, wpłacenia wpisowego, bieżącego opłacania składek członkowskich i złożenia pisemnego oświadczenia na temat kontaktów ze służbami specjalnymi PRL.
 3. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby wstępującej do Stowarzyszenia lub będącej jej członkiem, Zarząd może zwolnić z opłacania składek członkowskich lub zmniejszyć ich wysokość

§ 12.

Członkiem honorowym może być osoba fizycznazasłużona w sposób szczególny swoją postawą dla Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek  Zarządu.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacenia wpisowego i składki członkowskiej

§ 14.

 1. Osoba, której Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków może w terminie 2 tygodni od daty otrzymania odmownej decyzji odwołać się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu.
 2. Zarząd ma prawo zmienić swoją decyzję po otrzymaniu odwołania.

§ 15.

Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

§ 16.

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy na skutek nieopłacania składek członkowski w okresie 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu ujawnienia  współpracy ze służbami specjalnymi PRL w charakterze agenta, informatora lub w innym charakterze oraz złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia na temat kontaktów ze służbami specjalnymi.
 4. Wykluczenia przez Zarząd z powodu uporczywego łamania postanowień Statutu lub niegodnego postępowania wymierzonego w Stowarzyszenie.
 5. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 6. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia

§ 17.

Wystąpienie ze Stowarzyszenia polega na złożeniu pisemnego bądź ustnego oświadczenia przez członka Stowarzyszenia. 

§ 18.

 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest zwykła większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członek   Stowarzyszenia  skreślony z listy członków, bądź wykluczony    na   podstawie    § 16 , może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały.
 4. Zarząd ma prawo zmienić swoją decyzję po otrzymaniu odwołania.
 5. Decyzja Walnego Zebrania Członków o skreśleniu lub wykluczeniu jest ostateczna.

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia
 3. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
 4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami

§ 20.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków
 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia
 5. Regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia

§ 21.

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. Udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym
 2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia

§ 22.

Członkowie honorowi mają obowiązek:

 1. Wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały niezależnie od ilości biorących w nim udział członków Stowarzyszenia.
 3. Nieobecni z ważnych powodów członkowie mogą za zgodą Walnego Zebrania oddać swoje głosy przy pomocy ustanowionych pisemnie pełnomocników.
 4. Wybory Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i pozostałych jej członków, odbywają się w głosowaniu tajnym  zwykłą większością głosów  biorących udział w Zebraniu i uprawnionych do głosowania.
 5. Wybory Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbywają się w oddzielnym głosowaniu.
 6. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 7. Poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej można odwołać w takim samym trybie w jakim zostali wybrani.
 8. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 5 członków z możliwością powiększenia do liczby ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 9. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków z możliwością powiększenia do liczby ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 24.

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie  trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku przekroczenia limitu określonego w ust. 1 Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Kooptacja określona w ust. 1 polega na wprowadzeniu do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kolejnej osoby, która uzyskała największą liczbę głosów w dokonywanych wcześniej wyborach.

Walne Zebranie Członków

§ 25.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
   1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
   2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi.

§ 26.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb, w tym raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają  zwykłą większością głosów obecnych na  Zebraniu  i uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem  § 37 pkt 1.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Powoływanie i odwoływanie właściwych Komisji Stowarzyszenia,
 5. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 11. Nadawanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia tytułów honorowych Stowarzyszenia w tym tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

§ 28.

 1.  Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani w takim samym trybie jak zostali wybrani.
 2. W sprawie absolutorium Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje indywidualnie dla każdego członka Zarządu lub za wolą zebranych dla całego Zarządu.
 3. Prezes lub członek Zarządu, któremu Walne Zebranie Członków nie udzieliło absolutorium nie może kandydować do organów Stowarzyszenia w następnej kadencji.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
  2. Gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
  3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. Uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
  7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,
  8. Sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
  9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  10. Nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes
 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 30.

 1. Ilościowy skład Zarządu ustala Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem § 23 pkt 8
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes, Wiceprezes lub inna osoba upoważniona przez Prezesa.
 4. W sprawach finansowych Zarząd reprezentuje Prezes lub Wiceprezes we współdziałaniu z innym członkiem Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32.

Do zdań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,
 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 5. Występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 33.

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

§ 34.

 1. Ilościowy skład  Komisji  Rewizyjnej  ustala  Walne  Zebranie  Członków  z  zastrzeżeniem  § 23 pkt 9
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 35.

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
  1. Składek członkowskich,
  2. Darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,
  3. Wpływów z działalności statutowej,

§ 36.

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes lub Wiceprezes oraz członek Zarządu działający łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 37.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu i uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001Nr 79 poz.855).

Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 czerwca 2015r. w Warszawie.
Statut opracował :    Julian Sekuła